Kaiserliche Marine
Megas doux  Nikolaos Chrysaphis
Megas droungarios  Gennadios Psellos
Amiralios  (unbesetzt)
Kapitšn der Tessarakonteres (unbesetzt)
Topoteretes ton ploimon  Nikolaos Argyros
Kapitšn der Kampia Nikolaos Argyros
Droungarokomes  (unbesetzt)
Nauarchos  (unbesetzt)
Bandophoros  (unbesetzt)
Protokarabos  (unbesetzt)
Proreus  (unbesetzt)
Protelates  (unbesetzt)
Kopelates  (unbesetzt)

www.byzantinisches-reich.eu