Adel
Prinkeps  Romanos Argyros
Agatha Lekapene
Nikolaos Chrysaphis
Alberich II. von Spoleto
Gregorios Monomachos
Thekla Lekapene Argyre
Honorios Zarides
Anna Maleine
Alexandros Lekapenos Argyros
Eustathios Maleinos
Doux  Flavius Larcius
Teridates Doukas
Diokles Phokas
Anastasios Tornikios
Kleisourarka  Kyros Poltos
Nikephoros Phokas
Gennadios Psellos
Demetrios Alexandros Dalassenos
Liudolf Hardrading
Nikolaos Argyros
Komes  Ioustinianos Palaiologos
Antigonos Machoneos
Kyriakos Taronites
Athina Papadaki
Ioannes Kourkouas
Maximos Palaiologos
Apokomes  Isaakios Komnenos
Ioulianos Psellos
Sophia Phokaina
Akrita  Telemachos Apsimaros
Petros Balsamon
Ioannes Doukas
Alexios Maleinos

 www.byzantinisches-reich.eu