Reichsverwaltung
Logothetes tou dromou  Honorios Zarides
Logothetes ton oikeiakon  Alexandros Lekapenos Argyros
Logothetes tou genikou  Diokles Phokas
Logothetes tou stratiotikou  Gregorios Monomachos
Logothetes tou eidikou  Eustathios Maleinos
Koiaistor tou hierou palatiou  (unbesetzt)
Protoarchitektonas tes Rhomaikes Autokratorias  Konstantinos Phokas
Kommissarischer Leiter der Reichskanzlei  Diokles Phokas
Chef des Militärkabinetts  Ioannes Doukas
Protonotarios  Antigonos Machoneos
Megas chartoularios  Ioulianos Psellos
Chartoularios  Martinos Choumnos
Protomandator  (unbesetzt)
Mandator  (unbesetzt)
Reichsprotektor für das Königreich Armenien  Ioannes Kourkouas
Katepano von Italien  Anastasios Tornikios
Doux von Edessa  (unbesetzt)
Strategos von Anatolikon (unbesetzt)
Strategos von Makedonia (unbesetzt)
Strategos von Opsikion (unbesetzt)
Strategos von Thrakes (unbesetzt)
Strategos von Thrakesion (unbesetzt)
Strategos von Urbicaria (unbesetzt)
Generaldirektor der Kaiserlichen Kreditanstalt  Diokles Phokas
Generalkommissar der Kaiserlichen Kreditanstalt für das Königrei  (unbesetzt)
Kaiserlicher Gesandter  (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu