Kaiserliche Armee
Megas domestikos  Bardas Phokas
Domestikos ton scholon  (unbesetzt)
Domestikos ton exkoubiton  Ioannes Doukas
Droungarios tes viglas  Nikephoros Phokas
Domestikos ton hikanaton  (unbesetzt)
Domestikos ton noumeron  Gregorios Monomachos
Topoteretes  Ioannes Kourkouas
Alexandros Lekapenos Argyros
Eustathios Maleinos
Droungarios  Telemachos Apsimaros
Isaakios Komnenos
Anastasios Tornikios
Tagmarchos  Gregorios Daimonozannes
Kentarchos  Bonifacius Barcas
Kyriakos Taronites
Dekarchos  (unbesetzt)
Pentarchos  (unbesetzt)
Tetrarchos  (unbesetzt)
Kavallarios  (unbesetzt)
Söldner  Tomislav Kaukadenos

 www.byzantinisches-reich.eu