Kaiserliche Leibgarde
Panhypermanglabites  Gregorios Daimonozannes
Protomanglabites  (unbesetzt)
Manglabites  Kyriakos Taronites

 www.byzantinisches-reich.eu