Kronrat
Präsident des Kronrates  Bardas Phokas
Mitglied des Kronrates  Basiliskos I.
Zenon II.
Bardas Phokas
Konstantinos Phokas
Helena
Kosmas Laskaris
Nikolaos Chrysaphis
Diokles Phokas
Damianos Doukas
Gregorios Monomachos
Honorios Zarides
Alexandros Lekapenos Argyros
Eustathios Maleinos

 www.byzantinisches-reich.eu