Ehrentitel
Protoproedros  Damianos Doukas
Proedros  Konstantinos Phokas
Kosmas Laskaris
Protomagistros  Bardas Phokas
Aschot III.
Magistros  Flavius Larcius
Ioulianos Psellos
Gregorios Monomachos
Anthypatos  Diokles Phokas
Demetrios Alexandros Dalassenos
Petros Alamannikos
Honorios Zarides
Eustathios Maleinos
Patrikios  Kyros Poltos
Alberich II. von Spoleto
Anastasios Tornikios
Petros Balsamon
Ioannes Doukas
Maximos Palaiologos
Protospatharios  Teridates Doukas
Nikolaos Chrysaphis
Liudolf Hardrading
Antigonos Machoneos
Ioannes Kourkouas
Ares Phokas
Alexandros Lekapenos Argyros
Dishypatos  Nikephoros Phokas
Alexios Maleinos
Spatharokandidatos  Kyriakos Taronites
Spatharios  (unbesetzt)
Hypatos  (unbesetzt)
Strator  Isaakios Komnenos
Kandidatos  (unbesetzt)
Kaiserlicher Hoflieferant  Petros Balsamon

 www.byzantinisches-reich.eu