Adel (2. Stand)
Adel (2. Stand)  ROMANOS II.
Zenon II.
Konstantinos VII.
Bardas Phokas
Konstantinos Phokas
Romanos Argyros
Sophia Zaridina
Agatha Lekapene
Helena
Theophano Porphyrogennete
Telemachos Apsimaros
Otto I.
Kyros Poltos
Kosmas Laskaris
Isaakios Komnenos
Flavius Larcius
Nikephoros Phokas
Teridates Doukas
Ioustinianos Palaiologos
Nikolaos Chrysaphis
Diokles Phokas
Bonifacius Barcas
Gennadios Psellos
Damianos Doukas
Demetrios Alexandros Dalassenos
Alexandros III.
Alberich II. von Spoleto
Anastasios Tornikios
ISMENE
Giulia Montini
Gregor von Spoleto
Ioulianos Psellos
Ludwig IV.
Eadred
Konrad I.
Liudolf I.
Liudolf Hardrading
Gregorios Monomachos
Petros Balsamon
Antigonos Machoneos
Ivar Sigurdsson
Kyriakos Taronites
Athina Papadaki
Petros Alamannikos
Thekla Lekapene Argyre
Aschot III.
Honorios Zarides
Nikolaos Argyros
Ioannes Doukas
Muschegh von Armenien
Ioannes Kourkouas
Ares Phokas
Sophia Phokaina
Euphrasie von Westfranken
Gu? Zh?nzh?n-Jhu?
Gregorios Daimonozannes
Hella Porphyrogennete
Anna Maleine
Alexandros Lekapenos Argyros
Konstantinos Hortensios Doukas
Maximos Palaiologos
Eustathios Maleinos
Lucrezia von Spoleto
Roman Wladimirow von Sredec
Alexios Maleinos

www.byzantinisches-reich.eu