Vornamen
 
Die nachstehenden Listen sollen lediglich eine umfangreiche Auswahl bieten. Andere Schreibweisen und auch andere Namen sind selbstverständlich zulässig, solange sie passend sind. Im Zweifelsfalle entscheidet die SL.


Männliche Vornamen

A Adamantios, Aëtios, Alexandros, Alexios, Ambrosios, Anastasios, Andreas, Andronikos, Anthimos, Antigonos, Antinoos, Antiochos, Antonios, Ares, Arethas, Arkadios, Artabasdos, Asterios, Asylaion, Athanasios, Augoustinos
B Bardas, Baristerotzes, Basileios, Basiliskianos, Basiliskos, Belisarios, Bessarion, Blasios
C Christophoros
D Damianos, David, Demetrios, Diokles, Dorotheos
E Eirenaios, Eudokimos, Eusebios, Eustathios, Eutychios, Euthymios, Evangelos
G Georgios, Gregorios
H Herakleios, Heraklonas, Honorios
I Ignatios, Ioannes, Isaakios, Isoes, Ioulianos, Ioustinianos, Ioustinos
K Kostas, Konstantinos, Kosmas, Kyriakos
L Lazaros, Leandros, Leon, Leonidas, Leontios, Loukas
M Makarios, Manes, Manuel, Markellinos, Markianos, Martinos, Matthaios, Maurikios, Maximos, Michael, Midas, Mousoulios
N Nektarios, Nestor, Nikephoros, Niketas, Nikolaos
P Panagiotis, Pandeleimon, Paulos, Perseus, Petronas, Petros, Philaretos, Phileas, Philippikos, Photios, Prokopios, Pyramos
R Raphael, Romanos
S Sergios, Simeon, Sisinnios, Sisinnakios, Sophronios, Spyridon, Stamatis, Staurakios, Stephanos, Strategios, Stylianos Symbatios, Synesios, Syrgiannes
T Tatzates, Teridates, Theodoulos, Theodoros, Theodosios, Theophanes, Theophilos, Theophrastos, Theophylaktos, Tiberios, Tribonianos, Tzatzios
V Valentinianos, Vitalianos
X Xenophon
Z Zacharias, Zenon


Weibliche Vornamen

A Agatha, Anastasia, Anna, Anthusa, Antonina, Ariadne, Athenais
D Dorothea
E Eirene, Epiphania, Eudokia, Eulogia, Euphrosyne
F Fabia
H Helena
I Ioanna
K Konstantina, Kosmo
M Maria, Martina
S Sophia
T Thekla, Theodora, Theodota, Theophano
Y Yolanda
Z Zoe


Nachnamen

A Aboures, Agallon, Akropolites, Angelos, Aoinos, Apion, Apokaukos, Aprenos, Arbantenos, Arianites, Asanes, Aspietes, Atrapes, Axouchos
B Balsamon, Batatzes, Botaneiates, Boumbalis, Branas, Bringas, Bryennios
C Chalkokondyles, Chandrenos, Choniates, Choumnos, Chrysaphis
D Daimonoioannes, Dalassenos, Dermokaites, Diasorenos, Dokeianos, Doukas
E Eirenikos, Exazenos
G Gabras
H Helladikos
I Iagaris
K Kabakes, Kaballarios, Kabasilas, Kalamanos, Kallergis, Kalothetos, Kamateros, Kamytzes, Kastamonites, Katakalon, Kaukadenos, Keroularios, Komnenos, Kontostavlos, Kontostephanos, Kourkouas, Kourtikes, Kourtikios
L Laskaris, Lekapenos, Limpidares
M Machoneos, Makrembolites, Malakes, Maleinos, Maliasenos, Mamalis, Mandromenos, Mavrogenis, Melachrinos, Melissenos, Mesopotamites, Metochites, Monomachos, Mourouzis, Mouzakios, Mouzalon
N Nestongos
P Palaiologos, Pantechnes, Paraspondylos, Parsakoutenos, Petraliphas, Phalakros, Philanthropenos, Philes, Phokas, Pleustes, Psellos
R Radenos, Rendakis, Rendakios, Rossatas
S Sarentos, Sebastopoulos, Sgouros, Skleros, Spartenos, Sphrantzes, Spondylos, Strabomytes, Synadenos, Syraneres, Syropoulos
T Tagaris, Tarchaneiotes, Taronites, Tornikes, Tornikios, Trichas, Tsaphas, Tzamplakon, Tzimiskes, Tzykandeles
V Vatatzes
X Xiphilinos
Z Zarides


Weibliche Endungen

-es, -is, -on, and -os => -ina => Kourtikes - Kourtikina, Laskaris - Laskarina, Balsamon - Balsamina, Angelos - Angelina
-nos => -ne => Komnenos - Komnene
-tes => -tissa => Akropolites - Akropolitissa
-as => drop s and add -ina => Doukas - Doukaina

 
  www.byzantinisches-reich.eu